Kuvaus

OP Ryhmä on syntynyt rakkaudesta Suomeen. OP Ryhmä on ollut rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa ja kartuttamassa maamme vaurautta jo lähes 120 vuoden ajan. Toukokuun ensimmäisellä viikolla 2022 OP Ryhmä halusi juhlistaa 120-vuotista historiaansa tavalla, joka yhdistäisi sukupolvia läpi aikojen ja liikuttaisi OP Ryhmän henkilöstöä läpi Suomen.

Kuten OP Ryhmän, myös olympiaurheilun vaikutus suomalaisten elämään on aina ollut merkittävä. Vuonna 2022 tuli kuluneeksi 70 vuotta Suomen järjestämistä Helsingin kesäolympialaisista ja 120 vuotta siitä, kun OP Ryhmän historia lasketaan alkaneeksi. Helsingin olympiastadionille huipentuvalla tapahtumalla haluttiin kiittää OP:n pitkän historian juhlistamisen lisäksi koko Suomen kattavan noin 120 osuuspankin ja keskusyhteisön jokaista henkilöstön jäsentä ja heidän läheisiään ainutlaatuisella tavalla. Tästä syntyi ajatus kerran elämässä toteutettavasta Suomen läpi kulkevasta soihtuviestistä, jonka käyttöön Olympiakomitea antoi Olympic Team Finland-tunnuksen. Viesti noudatteli vuoden 1952 olympialaisten olympiasoihdun matkaa Pallaksen Taivaskeron huipulta Helsingin olympiastadionille. Soihdun matka halki Suomen alkoi 1.5.2022 ja se kulki viikon aikana juoksijalta juoksijalle. Soihtuviestiin osallistui yhteensä 450 OP Ryhmän henkilöstön jäsentä huolto- ja kannustusjoukkoineen. Viesti huipentui 7.5.2022 Olympiastadionilla suurimpaan Suomessa koskaan järjestettyyn henkilöstöjuhlaan. Juhlassa yli 16 000 OP:n henkilöstön jäsentä ja heidän läheistään nautti unohtumattomasta päivästä ainutlaatuisen, OP:lle räätälöidyn ja poikkitaiteellisen musiikkia, tanssia ja sirkusta yhdistelevän ohjelman, sekä Suomen eturivin artistien tähdittämän lavashown muodossa.

Tapahtuman tavoitteena oli juhlistaa OP Ryhmän 120 vuotista historiaa, kiittää henkilöstöä ja heidän läheisiään ainutlaatuisella tavalla sekä vahvistaa henkilöstön yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Tapahtumasta kerättyjen palautteiden perusteella tapahtuma täytti tavoitteensa erinomaisesti.

Sponsoroinnin suunnittelu

OP Ryhmän täyttäessä 120 vuotta vuonna 2022 merkkipäivää haluttiin juhlistaa tavalla, joka kunnioittaa ja juhlistaa yrityksen historiaa, sekä osallistaa OP Ryhmän henkilöstön mukaan juhlaan ja ohjelman toteuttamiseen. Historialliseen tapahtumaan haluttiin suurista urheilutapahtumista tuttua kansanjuhlien henkeä sekä urheilun tuomaa yhteenkuuluvuutta ja siksi tapahtumalla oli alusta saakka vain yksi mahdollinen näyttämö: massiivisen remontin jäljiltä uudessa loistossa avautunut ja monia Suomalaisille ikimuistoisia elämyksiä tarjonnut Helsingin Olympiastadion.

Jo vuonna 2019 käynnistyneessä suunnitteluvaiheessa tapahtuman yhdeksi mitattavaksi tavoitteeksi selkeytyi OP Ryhmän työnantajamielikuvan vahvistaminen. Ensiluokkaisesti sujuvan käytännön toteutuksen (logistiikka, tapahtumatekniikka, turvallisuus) ohella tapahtuman suunnittelussa panostettiin kävijäkokemukseen ja yksilön tarpeiden huomiointiin massatapahtumassa. Kokoluokassaan ainutkertaisen tapahtumakokonaisuuden onnistuneen läpiviennin kannalta avainasemaan nousivat jo hyvin varhaisessa vaiheessa pieteetillä laadittu viestintäsuunnitelma sekä yksittäisen kävijän tarpeet huomioon ottava tapahtumakävijän polku.

Suunnitteluprosessin aikana OP Ryhmän henkilöstöltä kumpusi idea historiaa kunnioittavasta soihtuviestistä, jossa Osuuspankkien henkilöstön kuljettama soihtu kulki läpi Suomen Pallastunturilta Olympiastadionille. Samalla Olympiastadionille huipentuva tapahtuma kasvoi koko Suomen kattavaksi tapahtumakokonaisuudeksi. Saumattomasti yhteen sulautuneiden soihtuviestin ja olympiastadionin päätapahtuman kautta tapahtumasta luotiin ennennäkemätön viikon kestävä ilmiö, jossa korostuivat sekä yksilöllisyys että yhteisöllisyys.

Tapahtuman suunnittelu aloitettiin vuoden 2019 lopussa ja tapahtuman suunnitteluprosessi toteutettiin osin maailmanlaajuisen pandemian mukanaan tuoman epävarmuuden vallitessa. Suunnittelua jatkettiin nopeasti muuttuvat koronaepidemian ajankohtaiset tapahtumarajoitukset ja suositukset huomioiden. Tapahtuman turvallisuuteen ja terveysturvallisuuteen kiinnitettiin erityisesti huomioita läpi suunnittelun ja epävarmuustekijöitä punnittiin tarkasti. Lopullinen päätös tapahtuman toteutuksesta tehtiin helmikuussa 2022 noin kaksi kuukautta ennen tapahtumapäivää.

Toteutus

OP Ryhmä 120 vuotta -tapahtuma oli henkilöstölle suunnattu ja siitä viestittiin pääosin suoraan henkilöstölle OP Ryhmän sisäisiä kanavia hyödyntäen. Koska kyseessä oli osallistujamäärältään poikkeuksellisen suuri tapahtuma ja paikalla oli suuri määrä henkilöstöä ja ylintä johtoa, kiinnitettiin tapahtuman turvallisuuteen erityistä huomioita ja Olympiastadionin tilaisuudesta ei viestitty etukäteen julkisuuteen. Soihtuviestistä kerrottiin ilolla ja ylpeydellä OP Ryhmän ja osuuspankkien sosiaalisen median kanavissa etukäteen, koko soihdun matkan ajan ja sen jälkeen.

OP Ryhmän ylin johto oli vahvasti mukana tapahtuman toteutuksessa ja suunnittelussa. Pääjohtaja Timo Ritakallio julkisti tulevan tapahtuman henkilöstölle ja hallinnolle huhtikuussa 2021 kutsuen koko henkilöstön juhlimaan yhdessä OP Ryhmän 120 vuotista historiaa. Samalla käynnistettiin tapahtuman ennakkoviestintä.

Tapahtuman toteutuksessa suunnittelun aikana huomioidut erityistoimenpiteet osoittautuivat tapahtuman läpiviennin ja kävijäkokemuksen osalta onnistuneiksi toimenpiteiksi. Soihtuviestin aikana jokaiselle 450 soihdun kuljettajalle taattiin turvallinen reitti sekä matkassa kulkeva huoltoauto. Olympiastadionin ainutlaatuista infrastruktuuria hyödynnettiin massatapahtumassa monin tavoin sekä käytännön järjestelyiden, että OP:lle vain ja ainoastaan tätä tapahtumaa varten suunnitellun ja räätälöidyn stadion-shown toteutuksessa.  Olympiastadionilla järjestettävissä massatapahtumissa esiintymislava on aina sijoitettuna toiseen stadionin päädyistä, mutta nyt esiintymislavan sijoitettiin Olympiastadionin pitkälle sivulle. Lavan poikkeuksellinen sijoittaminen mahdollisti jokaiselle paikallaolijalle päivän ohjelmanumeroiden näkemisen ja kokemisen niin hyvin ja läheltä kuin mahdollista. Pandemiatilanteen vuoksi erityisjärjestelyin toteutetussa ruokailussa hyödynnettiin stadionin laajoja tiloja ruokailun porrastamisessa ja ruokajonojen minimoinnissa. OP:n henkilöstö esiintyi tapahtumassa ennakolta nauhotettujen videotervehdysten kautta. OP Ryhmän Taidesäätiön lahjakkaat taiteilijat ja heidän teoksensa  olivat osa tapahtuman ohjelmaa joka näkyi muun muassa taidesäätiön soittajien ja tähtiartisti Elastisen toteuttamassa yhteisessä ohjelmanumerossa. Juhlapäivänä OP Ryhmän Gebhard-mitalistit huomioitiin  räätälöidyllä osallistujakokemuksella, jonka avulla nämä yritykselle merkittävän panoksen tarjonneet henkilöt huomioitiin erityisellä tavalla. Nämä kunniavieraat antoivat tilaisuuden jälkeen tästä erittäin paljon positiivista palautetta.. Tapahtumaa varten suunnitellut erikoisohjelmat eivät jääneet vain tapahtumapäivän osallistujien hetkelliseksi iloksi ja esimerkiksi tapahtumaa varten suunniteltu OP:n yhteistanssi on jäänyt elämään suosittuna ohjelmanumerona OP:n konttoreiden sisäisissä henkilöstötapahtumissa.

Sponsoroinnin onnistumisen arviointi

Tapahtuma onnistui asetettujen tavoitteiden täyttämisessä  erinomaisesti. Henkilöstöltä pyydettiin palautetta tapahtuman jälkeen ja palautekyselyyn vastasi lähes 4000 OP:laista. Arviointiasteikolla 1-5 (jossa 1 on huono ja 5 on erinomainen) tapahtumakokonaisuus sai yleisarvosanaksi 4,03. Soihtuviestin yhteisöllisyyttä kuvaavaksi arvosanaksi osallistujat antoivat 4,63 ja itse soihtuviestin järjestelyt sai häkellyttävän arvosanan 4,9. Olympiastadionin juhla sai kokonaisarvosanaksi 4,24. Saatujen vastausten perusteella henkilöstö oli erittäin tyytyväinen sekä tilaisuuden järjestämiseen että henkilöstön huomioitiin näin merkittävällä tavalla ja panostuksella.

Mediahuomion osalta tapahtumakokonaisuudessa esiin nousi odotetusti soihtuviesti, joka suunniteltiin henkilöstöä yhdistäväksi kokonaisuudeksi. Soihtuviestin tavoitteena oli luoda tunnelmaa ja kasvattaa odotuksia tulevaa stadiontapahtumaa varten. Soihtuviesti tavoitti valtakunnallisissa ja paikallismedioissa (verkko- ja printtimediassa) yli 1,2 milj. lukijaa. Soihtuviestiä seurattiin suurella mielenkiinnolla sosiaalisen median kanavissa, erityisesti instagramissa feedin ja story:en puolella. Feed-julkaisujen suosio kasvoi +67,6%, Story-julkaisujen +1411% ja kommenttien sekä reagointien määrä + 552%. Tapahtuman viestintä tuotti OP Ryhmälle Instagramissa seuraajien lisäystä +3,8%. Edellä mainitut luvut on verrattu vuoden 2021 takaisiin tuloksiin. Numeerisesti mitattavien tulosten lisäksi soihtuviesti herätti runsaasti positiivista huomioita osuuspankkien paikkakunnilla keräten asiakkaista, henkilöstöstä ja läheisistä muodostuneita kannustusjoukkoja matkan varrelle. Tapahtumaviikon aikana tehdyt julkaisut keräsivät Facebookissa yht. 237 681 näyttökertaa ja Linkedinissä yht. 150 160 näyttökertaa. OP:n henkilökunta tuotti tapahtumasta orgaanisia Linkedin postauksia yli 70 kappaletta. Tapahtuman tunnelmaa jaettiin OP:n oman henkilökunnan kautta Twitterissä yli 70 kertaa.

Avoimen palautekyselyn kautta tapahtumasta saatiin muun muassa seuraavat kommentti:

“Juhlien sisällöstä ja järjestelyistä huokui panostus. Tämä tuntui kiitokselta työnantajalta työntekijöille hyvästä työstä haastavina aikoina. Oli hienoa että haluttiin ja uskallettiin järjestää korona-ajan jälkeen. Tuli yhteenkuuluvuuden tunnetta.”
”Kiitos oli hienoa olla mukana. Puoliso oli erityisen kiitollinen että sai myös mahdollisuuden osallistua. Ikimuistoista!"
"Kiitos upeista juhlista! On ilo työskennellä Suomen parhaassa pankkiryhmässä"

Tutustu myös näihin

Ei liittyviä caseja