Yhdistys

SPOT

Sponsorointi & Tapahtumat ry on riippumaton yhteisö, jonka tehtävänä on yhdistää alan toimijat, lisätä sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin tuloksellisuutta, osaamista ja arvostusta.
Visiomme on tehdä sponsoroinnista ja tapahtumamarkkinoinnista merkittävimmän markkinointikeinon menestykseen.

Mitä sponsorointi on?

Kaupallista yhteistyötä

Vaikuttajamarkkinointia

Sisältöyhteistyötä

Markkinointiyhteistyötä

Me kokoamme oikeat ihmiset yhteen merkityksellisiä kohtaamisia varten. Luomme siltoja eri tahojen välille, jotta pääset luomaan menestyksekkäitä yhteistöitä. Tämän lisäksi inspiroimme ja annamme ideoita siitä, millaiset yhteistyöt sekä kampanjat voivat olla voitokkaita ja mahdollisia. Olemme täällä verkostoitumistasi varten.

Teemme tiivistä yhteistyötä Tapahtumateollisuus ry:n kanssa – yhteinen tavoitteemme on edistää tapahtuma-alan menestystä. Siinä missä Tapahtumateollisuus ry on etujärjestö, me taas toimimme ennen kaikkea alustana verkostoitumiselle ja merkityksellisille kohtaamisille.

SPOT:n Strategia 2023 - 2025

VISIO: 
Kaikki toimijat ymmärtävät sponsoroinnin ja tapahtumien arvon ja merkityksen osanan vaikuttavaa markkinointiviestintää.

ME USKOMME: 
Tapahtumien ja sponsoroinnin tunteita herättävään ja kokemuksia antavaan voimaan

Tutustu strategiaan kokonaisuudessan täällä.

Yhdityksen säännöt

Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:n säännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 15. lokakuuta 2013.

1 § Yhdistyksen nimi, tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen nimi on Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry.Yhdistyksen tarkoituksena on Suomessa toimivien yrityksien, organisaatioiden, yhdistysten, laitosten ja viranomaisten sekä muiden sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin alalla toimivien tai muulla tavalla sponsorointi- ja tapahtuma-alan kehittämisestä kiinnostuneiden yksityisten ja juridisten henkilöiden yhteenliittymä. Yhdistys edistää jäsentensä sponsorointiin ja tapahtumamarkkinointiin liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja neuvonnan, koulutuksen, tiedotuksen, tutkimuksen ja sponsoroinnin ja tapahtumien vaikutusten mittauksen avulla.

2 § Yhdistysten kotipaikka

Helsingin kaupunki

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniksi voidaan valita Suomessa 1 §:ssa mainituilla aloilla toimivia tai alasta kiinnostuneita yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Yhdistysten jäsenhakemus tulee lähettää kirjallisena yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäsenyydestä.

4 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsenyys päättyy joko eroamalla tai erottamalla. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi sen pöytäkirjaan.Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä eroamisvuoden päättyessä.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen

 • ei täytä velvoitteitaan, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai
 • ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Jäsenten erottamisesta päättää hallitus. Tällainen päätös edellyttää, että sitä tukee ainakin kolme neljäsosaa läsnä olevista.

5 § Jäsenmaksut

Jokainen yhdistyksen jäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruudesta päätetään vuosikokouksessa. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen yksityiselle henkilölle tai yhteisölle.

6 § Hallitus

Yhdistyksen hallinnosta vastaavat jäsenet ja yhdistyksen hallitus, johon puheenjohtaja mukaan lukien kuuluu vähintään viisi ja enintään yksitoista jäsentä.

Hallitus ja hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös yhdistyksen puheenjohtajana, valitaan kolmen vuoden ajaksi siten, että kolmasosa jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätäntävaltainen, kun vähintään 50 % jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, ellei säännöissä ole muuta sovittu. Jos äänet menevät tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Äänestys tapahtuu avoimesti, ellei joku vaadi suljettua äänestystä.

Hallituksen tehtävät ovat seuraavat:

 • ryhtyä yhdistyksen tavoitteita edistäviin toimenpiteisiin
 • ratkaista jäsenyyttä koskevia kysymyksiä
 • tehdä selvityksiä sekä tutkia ja antaa lausuntoja saapuneista aloitteista
 • vastata yhdistyksen varoista sekä huolehtia yhdistyksen tileistä, joista on tehtävä tilinpäätös 31. joulukuuta päättyvältä kaudelta
 • laatia toimintakertomus, johon sisältyvät tase sekä tulo- ja menolaskelma, ja sen lisäksi laatia budjettiehdotus
 • vastata muulta osin siitä, että yhdistyksen toimintaa harjoitetaan tyydyttävin taloudellisin ja henkilöresurssein ja niiden puitteissa.

7 § Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, tai hallituksen valtuuttama toimihenkilö yksin, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8 § Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkistus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.Asianmukaisesti laadittu tilinpäätös ja siihen sisältyvät asiakirjat ja pöytäkirjat sekä hallituksen toimintakertomus tulee joka kalenterivuosi toimittaa tilintarkastajan arvioitavaksi seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto tarkastuksesta maaliskuun 20. päivään mennessä ja esittää hallitukselle vastuuvapaus tai evätä se siltä.

9 § Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä hallituksen valitsemassa paikassa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään hallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista sitä vaatiessa. Kutsu vuosikokoukseen ja yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen tulee toimittaa jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse viimeistään kahdeksan vuorokautta ennen kokousta. Kutsussa tulee ilmoittaa kokouksessa käsiteltävät asiat.

10 § Vuosikokouksen esityslista

Vuosikokouksessa tulee noudattaa alla olevaa esityslistaa:

 1. Kokous avataan
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuus
 4. Edellisen toimintavuoden toiminta- ja tilintarkastuskertomus
 5. Tilinpäätöksen käsitteleminen ja vahvistaminen
 6. Vastuuvapauden myöntäminen
 7. Jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen
 8. Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen
 9. Hallituksen puheenjohtajan valinta joka toinen vuosi ja muiden hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
 10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

11 § Äänestys

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
Jäsenenä olevan yhteisön puolesta äänioikeutettu voi käyttää vain sen valtuuttama yksi edustaja. Muilla läsnäolevilla yhteisön edustajilla on vain puheoikeus.

Äänestys yhdistyksen kokouksissa tapahtuu avoimesti, ellei joku läsnä olevista äänioikeutetuista vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänestys voi tapahtua myös valtakirjalla, mutta jäsentä kohti voi olla enintään neljä valtuutusta.

Yhdistyksen päätös on se, joka on saanut eniten ääniä. Jos äänet menevät tasan, toimivalla puheenjohtajalla on ratkaiseva ääni, ellei kyseessä ole suljettu lippuäänestys tai henkilövalinta, jolloin ratkaisu tapahtuu arpomalla.

12 § Sääntömuutos ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan yksimielinen päätös kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous. Toinen kokous tulee pitää vähintään kuukausi ja enintään neljä kuukautta ensimmäisen jälkeen tai se voi olla seuraava vuosikokous, jossa päätöksen tulee saada vähintään kolme neljäsosaa äänistä.Mikäli yhdistys puretaan, kokouksessa, jossa purkamisesta lopullisesti päätetään, tulee päättää myös, miten yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

Liity jäseneksi

Kiitos! Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.
Oops! Something went wrong while submitting the form.